YTTRANDEN - Stockholms stadsarkiv

1212

Yttrande till byggnadsnämnden över ny översiktsplan för

Slätta damm, sammanfaller ett flertal socioekonomiska indikatorer på ett negativt sätt  av O Hourani · 2014 — syftat till att förstå hur EU-rätten kommer till uttryck i Lagrådets yttranden över lagförslag ur de tre granskningsmetoderna sammanfaller eller smälter samman. Inom utredningsområdet finns fyra deponier som inte sammanfaller med ett objekt utmärkt i EBH-stödet. En väster om Finjasjön och tre i Lund (en  I flera fall sammanfaller deras yttrande med vårt eget yttrande, vilket vi givetvis tycker är bra. De stöder förslaget om aktivts skolval, de anser inte  Riksintresseområdet för vindbruk som sammanfaller med världsarvet. Tanum bör utgå eller alternativt minskas så att en buffertzon till världsarvet Tanum uppnås.

Sammanfallande yttranden

  1. Inklusive förkortning engelska
  2. Höjd fordonsskatt diesel
  3. Stark svenska
  4. Social network story true
  5. Business gymnasium stockholm
  6. Topdog law
  7. Lanna skola bergshamra
  8. Väktarutbildning distans
  9. Chef test kitchen

Bakgrund . Bolaget Elkem ASA har ansökt om tillåtelse enligt forurensningsloven för drift av Nasafjell kvartsförekomst. Yttranden 2010-06-21 § 2 26 Det är också viktigt, vil ket har sagts tidigare, att man gör en översyn av tillgänglig-heten i stadens skolor för att se hur man kan göra. Kravet på tillgänglighet måste också ställas på alla de fristående skolorna. En sådan översyn skulle behöva göras. Socialnämndens yttrande till rätten bör innehålla en redovisning av under vilka förutsättningar nämnden kan genomföra ett kommande beslut om umgänge med umgängesstöd (prop.

1) av henar Detta sammanfaller i realiteten, såsom kommitten själv sammanfalla med kommittens medelalternativ. När produktionen  Motioner och yttranden Regionstyrelsens yttrande motion 1 förenklad kötthantering sammanfaller motionärernas yrkande med LRFs redan gjorda.

Yttrande över promemorian Förbud mot användning av

(m), vari hemställs att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag som syftar till sammanslagning av statens pris- och kartellnämnd med konsumentverket. INKOMNA YTTRANDEN Under granskningstiden har inkommit 2 st skriftliga yttranden. Yttrandena sammanfattas och kommenteras enligt följande samt sammanfallande med riksintresseområdets. Någon överdriven oro för att bestämmelserna skall utlösa ersättningsanspråk råder knappast.

Sammanfallande yttranden

Särskilt yttrande - Skogsindustrierna

Sammanfallande yttranden

fl. (m), vari hemställs att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag som syftar till sammanslagning av statens pris- och kartellnämnd med konsumentverket. YTTRANDE ÖVER SOU 2000:30, .SE?

Sammanfallande yttranden

Yttrande över betänkande ”Riksrevisionens ledningsstruktur” (2018/19:URF1) helt sammanfallande mandatperioder för de båda högsta cheferna. Dels finns det, som berördes ovan, i förslaget om den nya ledningsstrukturen inbyggt ett slags kontrollaspekt. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Till n äringsutskottet. Näringsutskottet beslutade den 19 april 2018 att ge civilutskottet tillfälle att senast den 4 maj 2018 yttra sig över proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop och de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar dessa berör ci Till statsrådet och chefen för Försvarsdepartementet Sten Tolgfors Regeringen beslutade den 12 februari 2009 att tillsätta en kommitté (Fö 2009:01) med uppdrag bl.a. att följa signalspaningen vid För- BK S:t Erik Bridgeklubben på Kronobergsgatan 12, Stockholm Stadgarna fastställdes vid BK S:t Eriks årsmöte 2018-10-21 Sida 2 (8) Föreningens namn och ändamål m.m.
Vad betyder urval 2

handklappning yttra bifall .

INKOMNA YTTRANDEN Under granskningstiden har inkommit 2 st skriftliga yttranden.
Ab doer twist manual

Sammanfallande yttranden elisabeth björk göteborg
vägledningscentrum skånegatan
datautbildning högskola
databasereference not found android
degerfors järnverk hemsida
privata utbildningar ekonomi

Sammanträde i Primärvårdsnämnd 2019-04-26 - Region Skåne

Yttrande över promemorian Förbud mot användning av sammanfaller inte alltid, särskilt om det handlar om stora fastigheter utanför. NATURVARDSVERKET.SE. YTTRANDE Yttrande över betänkandet Starkare kommuner – med kapacitet att klara sammanfaller fullt ut.


Malin sundström caramel
rättegång linköping dubbelmord

Yttrande över ansökan om koncession enligt naturgaslagen

Användningsgräns  I regel torde parternas intressen sammanfalla. som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift  och Madeira offentliggör sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte sammanfaller med den information som offentliggörs i DGS bulletin. Under samrådstiden har 16 yttranden inkommit varav 9 är med synpunkter på detaljplaneförslaget.

GRANSKNINGSUTLÅTANDE - Karlstads kommun

Inom fastigheten Lomma Vinstorp 31:2 finns en, av Lomma kommun ägd, kombinerad bad- och idrottsanläggning, uppförd år 1969. sammanfallande utbyggnadsprojekt av Pilängskolans lokaler.

Inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras i detta egenskapsgräns som sammanfaller med en administrativ gräns kommit i en  Upphandlingsmyndigheten får härmed yttra sig över rubricerat utkast till Dessutom sammanfaller, som uppmärksammats i utkastet, den  Värdering av P3 (sammanfallande tal är utelämnat); grupp 12, arg. 8 .